top of page

תנאי שימוש

האמור באתר אינו מהווה ו/או מחליף ייעוץ פיננסי או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו כפוף לקבלת תנאי השימוש בו באופן מוחלט. השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאי השימוש בו.

הסתמכות על התוכן המובא באתר והשירותים בו, הינה באחריות הבלעדית של המשתמש ובאחריותו לבצע בדיקה עצמאית, לרבות שימוש באנשי מקצוע.

המידע נועד להתרשמות כללית בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תחליף לבדיקה פרטנית ויסודית של המשתמש אל מול התייעצות עם אנשי מקצוע הבקיאים בתחום הרלוונטי.

אין לראות שום מידע המופיע באתר זה כהמלצה לייעוץ השקעות/פנסיוני/ביטוחי/מיסויי מסוג כל שהוא.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לפעולות הנעשות עקב שימוש באתר.

מדיניות פרטיות

המידע הנאסף באתר (באמצעות גוגל אנליטיקס, טפסי הרשמה ועוד) עשוי להישמר במאגרי המידע של R&G Investments ולשמש לצורך החלטות של R&G Investments בעתיד. כמו כן שימוש באתר מהווה הסכמה להעברת המידע שמסר לצד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי של R&G Investments.

ל-R&G Investments הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ללא צורך בהתראה מוקדמת ו/או עדכון המשתמש.

על השימוש באתר וכל הנובע מכך יחולו דיני מדינת ישראל ובית המשפט במחוז תל אביב סמכות השיפוט הבלעדית.

אין להעתיק ו/או לשכפל את התכנים באתר.

bottom of page